دوشنبه, 04 بهمن 1400
بازدید  آقای دکتر ناطق گلستان معاون هماهنگی  و رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و هیات همراه
از فضاهای آموزشی، پژوهشی، ورزشی و فرهنگی و حضور در مزار شهدای گمنام و دیدار با ریاست و هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
photo 2021 01 26 17 27 39

دبیرخانه تدوین و پایش سند استان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان سما

باشگاه پژوهشگران جوان

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.org

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.net

مرکز آموزش زبان دانشگاه آزاد اسلامی

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد