بازدید دکتر مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد از امکانات و توانمندیهای واحد نیشابور. در این سفر دکتر ناطق معاون هماهنگی و رئیس دبیرخانه هیات امنای استان و دکتر اکبری معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دکتر مرادی را همراه کردند.